1920x300

OKULLARIMIZDA DESTEK EĞİTİM ODASI NASIL AÇILIR?

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde, destek eğitim odası; "kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortam" olarak tanımlanmıştır.

Okullarımızda yetersizliği nedeniyle kaynaştırma kararı alınmış öğrencilerin sınıf içerisindeki akranlarına göre yetersiz kaldığı derslerde birebir veya aynı seviyedeki küçük grup içerisinde eğitim almaları sağlamak amacıyla destek eğitim odaları açılmalıdır.

 

 • Üstün yetenekli öğrenciler için ihtiyaç duyulan alanlarda gelişimlerini desteklemek amacıyla da destek eğitim odaları açılabilir.

 • Yetersizliği nedeniyle kaynaştırma kararı alınan öğrencilere yönelik açılan destek eğitim odaları, öncelikli ihtiyacı olan ve geri olduğu derslere yönelik açılmalıdır.

 • Destek eğitim odaları özel olarak düzenlenmiş bir oda olabileceği gibi öğrencinin ihtiyacına yönelik atölye, idari oda, kütüphane, rehberlik servisi, öğretmenler odası, laboratuvar vb. yerlerde de açılabilir.

 • Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Görevlendirmelerde okul öğretmenlerinin görev almasına öncelik verilir.

 • Destek eğitim odalarındaki eğitim desteği ikili öğretim yapan okullarda sabahçı öğrencilerin öğleden sonra veya öğleden sonra dersi olan öğrencilerin sabahtan ders alması şeklinde de yapılabilir. Ders saatlerinin mevzuat gereği okul ders saatleri içerisinde olması zorunludur. Destek eğitim odaları mümkün olduğunca; öğrencinin yetersizliğine yönelik desteklendiği derslerden alınarak eğitim verilmesi şeklinde olmalıdır.

 • Destek eğitim odasında verilen eğitimde yapılan değerlendirmeler, öğrencinin o dersle ilgili genel değerlendirmelerinde dikkate alınır.

 

İŞLEYİŞ

 1. Okul idaresi okuldaki kaynaştırma öğrencilerini ve BEP birimlerinde görev alanları belirler." Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.  (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 28 c)

 2. Okul idaresi BEP Geliştirme Biriminde bulunan öğretmenler ile rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunu toplayarak destek eğitim odasından yararlanacak olan öğrenciler ile bu öğrencilerin hangi derslerden ve kaçar saat destek eğitim odasından yararlanacağına karar verir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 28 ç)

 3. Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM'da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 28 g)

 4. Öncelikle okulundaki öğretmenler olmak üzere destek eğitim odasında görev alacak öğretmenleri ve bu öğretmenlerin kaç saat ders almak istediklerini belirler.

 5. Destek eğitim odalarında öğretmen görevlendirmelerinde;

 

 • Sınıf öğretmenleri için; haftada30 saati dolduran sınıf öğretmenleri 8 saati geçmeyecektir. (09.10.2012 tarihli değişik Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanalar Kurulu Kararı madde 9-1)

 • Alan öğretmenlerinde ise "Mllî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanalar Kurulu Kararında belirtilen girebileceği azami ders saati (Madde 6-2)dikkate alınacaktır.
 1. Okulda açılması teklif edilecek destek eğitim odası sayısı belirlenirken; destek eğitimden yararlanacak öğrenci sayısı, ders saati ve görev alacak öğretmenler de dikkate alınır.

Destek Eğitim Odası Açılmasında İzlenecek Yollar
Okullarda destek eğitim odalarının açılması amacıyla okul idareleri İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kuruluna resmi yazı ile başvuruda bulunurlar. 

Başvuru esnasında okullarında açılması düşünülen destek eğitim odasının sayısı,  yeri, yararlanacak öğrenciler, bu öğrencilerin alacağı dersler ve ders saatleri,görev alacak öğretmenler ile bu öğretmenlerin haftada kaç saat ders alacağı belirtilir. 

Okullar, destek eğitim odası açılması için teklifteidareleri İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kuruluna bulunup açılma onayından sonra da ders saatleri, öğrenciler ve görev alacak öğretmenlerle ilgili bilgileri düzenleyebilirler.
İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurulu destek eğitim odalarının açılması amacıyla aldığı kurul kararını  İl/İlçe milli eğitim müdürüne onaya sunar.
 

YASAL DAYANAKLAR 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Destek eğitim odası açılması 
MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. 
(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. 
b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. 
c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır. 
ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. 
d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. 
e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. 
f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. 
g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. 
ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. 
h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. 
ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Değişik 09.10.2012 tarihli Resmi Gazete) 
MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,kadar ek ders görevi verilebilir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklaması
http://orgm.meb.gov.tr/www/sinif-ogretmenlerinin-ek-ders-ucretlerine-iliskin-aciklama-icin-tiklayiniz/icerik/97 
Özel eğitim okulları haftalık ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.06.2012 tarih ve 96 sayılı kararı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 1.ve 5. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere kabulü ile bu yıl 5. sınıflarda (ortaokul) ders okutan kadrolu sınıf öğretmenlerinin 30 saatin üzerinde derse girmelerini sağlamak üzere MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 1. alt bendinde değişiklik yapılmış; bu değişiklik, Kararın resmi gazetede yayınlandığı 09.10.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.
Bu kapsamda;
a) Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan haftalık ders çizgelerine göre 30 saatin üzerinde derse girilmesi gereken sınıflarda görev yapan özel eğitim sınıf öğretmenlerine,
b) Okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında uygulanan haftalık ders çizgesine göre 30 saatin üzerinde derse girilmesi gereken sınıflarda görev yapan özel eğitim sınıf öğretmenlerine,
c) Evde eğitim uygulamalarında görev alan okul/kurumunda 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine,
d) Okullarının bünyesinde açılan destek eğitim odalarında yürütülen özel eğitim hizmetlerinde görev alan ve 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine8 saate kadar daha ek ders ücreti karşılığı görev verilebilecektir.

Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen kadrosuz öğretmenler ile ilgili 2. alt bentte değişiklik yapılmadığından bu öğretmenlerin bu yıl 5. sınıflarda görevlendirilmemesi ve haftada 30 saatin üzerinde ders verilmemesi gerekmektedir.

person
UBED